Primarul Bistritei

Conform art. 4 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători.

Listele de susţinători colectate pentru candidaturile pentru funcţiile de primar şi preşedinte al consiliului judeţean sunt valabile şi pentru candidaturile la consiliile locale, respectiv la consiliile judeţene.

Lista susţinătorilor este act public şi se află sub incidenţa art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Declaraţia persoanei care a întocmit lista se dă pe fiecare filă a listei de susţinători. În cazul listelor de susţinători întocmite în format electronic, declaraţia persoanei care a întocmit lista se dă pentru fiecare fişier în parte.

În afara elementelor obligatorii, lista de susţinători poate conţine orice alte date de identificare ale partidului politic, ale alianţei politice, ale alianței electorale, ale organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau ale candidatului independent.

Declarația se completează, se semnează și se datează de către persoana care a întocmit lista susţinătorilor.

Intocmit de:Nume Prenume: 
Subsemnatul
domiciliat în
în comuna/oraşul/municipiul + judeţul
posesor al C.I.(B.I.) seria
nr.
CNP
declar pe propria răspundere că toate datele de identificare şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, corespund realităţii.
Email
Numar de telefon